TẦM NHÌN AUTO HTM

Trong tương lai, AUTO HTM là một doanh nghiệp có sức mạnh ở các giá trị tài sản vô hình sau

1. Sức mạnh của văn hoá công ty

2. Tính khác biệt ở sản phẩm và dịch vụ

3. Động lực làm việc của nhân viên

4. Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm của nhân viên

5. Cơ sở dữ liệu – Truyền thông là một thế lực và số liệu là một lực lượng

6. Quan hệ khách hàng

7. Cơ sở của hệ thống công nghệ

8. Thương hiệu lãnh đạo, thương hiệu công ty

9. Chất lượng của chiến lược công ty rõ ràng